Veelgestelde vragen over de verstandskies (2024)

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over verstandskiezen. De vragen zijn gebaseerd op echte vragen gesteld in ons forum en zijn beantwoord door een tandarts. Voor individuele vragen of het zoeken naar lotgenoten kunt terecht op het forum van Tandarts.nl.

Mijn verstandskies rechtsonder is getrokken. De pijn wordt steeds erger. Hoe kan dat?

Bij een klein percentage (2-5%) van de extracties van verstandskiezen, ontstaat er een ontsteking van de holte (alveole) waarin een tand of kies zat. Deze ontsteking wordt een alveolitis of dry socket genoemd. Bij alveolitis zal de dagen na het trekken, de wond steeds gevoeliger worden. De holte van de tand/kies is dan ook niet meer gevuld met een stolsel. Raadpleeg de behandelend arts en laat de wond bekijken.

Bij een normale wondgenezing speelt het bloedstolsel in de holte een belangrijke rol. Vanuit de wanden van de holte zijn bindweefselcellen in staat om in het stolsel te migreren. Langzaam (ongeveer één maand) wordt dit dan omgezet in jong bot, met daaroverheen tandvlees. Van groot belang is dan ook dit stolsel te laten zitten. Bijt na het trekken een half uur op een gaasje en spoel de eerste dagen niet te hard. Helaas is het bij u toch ontstoken geraakt.

Het werkingsmechanisme waarom dit stolsel soms verdwijnt en een ontsteking ontstaat is niet helemaal opgehelderd. Er zijn in ieder geval meerdere oorzaken in het spel. Wel is bekend dat sommige factoren de kans hierop groter maken: Roken, gebruik van de pil, een al aanwezige ontsteking en des te moeilijker het trekken gaat, des te groter de kans op alveolitis.

Als eenmaal alveolitis is geconstateerd, is er weinig aan te doen. Deze vervelende ontsteking zal na 1 tot 2 weken vanzelf overgaan. Regelmatig uitspoelen van de holte met lauw (zout) water voorkomt dat er voedselresten in achterblijven en kan de genezing bespoedigen. Dit kan veelal makkelijk gedaan worden met een speciaal spuitje de monoject, welke veel praktijken in huis hebben. De behandelend arts kan pijnstillers voorschrijven om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

In sommige gevallen wordt de monoject met een antimicrobieel middel gevuld zoals waterstofperoxyde 1,5% of chloorhexidine 0,12-0,2%. Het is ook mogelijk een gaasje met een desinfecterend middel in de holte te stoppen. Vervelend dat u nog steeds last heeft, maar als het goed is moet dit nu elke dag minder worden totdat de wond genezen is.

Hoe kom ik aan een vieze smaak in mijn mond na het trekken van mijn verstandskies?

Het gevoel dat je een ontsteking hebt en de vieze smaak kunnen wijzen op een verstoorde wondgenezing. Het is verstandig de behandelend arts te raadplegen en deze de wond te laten bekijken. Wanneer de wond moeilijk geneest kunnen er vaak voedselresten in achterblijven. Deze voedselresten remmen de genezing en kunnen ook samen met de ontsteking een vieze smaak veroorzaken. Regelmatig spoelen van de wond met een spuitje gevuld met lauw (zout) water kan nu helpen de genezing te bespoedigen. Uiteindelijk zal de wond over het algemeen na enkele weken weer dicht en genezen zijn.

Na het trekken van mijn verstandskies is een deel van mijn lip en kin gevoelloos. Hoe kan dat?

Een belangrijke zenuw die door de onderkaak loopt is de nervus alveolaris inferior. Bij een aantal tandheelkundige behandelingen bestaat er een kleine kans dat deze zenuw beschadigd wordt, dit geldt onder andere voor het verwijderen van een verstandskies in de onderkaak. Deze zenuw loopt vlak onder de kiezen van de onderkaak en verzorgt ook onder andere het gevoel van deze tanden/kiezen, merkbaar bij bijvoorbeeld kiespijn. Maar veel belangrijker dan het gevoel van de tanden en kiezen is het feit dat deze zenuw ook een deel van het gevoel van de kin, lip en het tandvlees van een gelaatshelft verzorgt.

Veelgestelde vragen over de verstandskies (1)

Van het linkerdeel is de buitenste laag van het bot in de tekening weggelaten en is te zien dat de zenuw takjes afgeeft naar de kiezen. In het rechterdeel is te zien dat de zenuw daar naar buitenkomt en onder andere naar de kin en lip loopt. Mocht de zenuw bijvoorbeeld ter hoogte van de verstandskies beschadigd worden dan kan de prikkelgeleiding door de zenuw vanaf dat punt (tijdelijk) niet meer plaatsvinden. Nadat de verdoving dan uitgewerkt is, voelt men een verdoofd gebied en/of tinteling/jeuk in de behandelde kaakhelft. Meestal is dit voelbaar in de kin en de onderlip, maar dit is ook bij de ondertanden mogelijk.

Het gevoel zal meestal binnen drie maanden terugkeren. Na drie tot zes maanden is een eindstadium van het herstel bereikt en is verdere spontane verbetering niet te verwachten. Tintelingen zijn tijdens de herstel fase een goed teken en kunnen duiden op terugkerend gevoel. In sommige situaties kunnen herstel operaties uitgevoerd worden en er zijn aanwijzingen dat laserstimulatie de kans op herstel van het zenuwletsel ook vergroot.

Mijn tong tintelt nog een dag na het verwijderen van mijn verstandskies. Is dit verontrustend?

Bij een aantal tandheelkundige behandelingen bestaat er een kleine kans dat een zenuw gekneusd wordt, dit geldt onder andere voor het verwijderen van een verstandskies in de onderkaak. Een zenuw waarbij dat mogelijk is de nervus lingualis. Deze zenuw verzorgt het gevoel van een deel van de tong. De zenuw kan langs de tongzijde van de verstandskies lopen en dus bij het verwijderen mogelijk gekwetst worden.

Door de kneuzing de zenuw niet goed meer instaat om prikkels door te geven. Het gebied kan verdoofd aanvoelen, maar het gevoel kan ook veranderd zijn en/of tintelingen kunnen optreden. Over het algemeen zal de zenuw zich herstellen en is na drie tot zes maanden de verbetering voelbaar; tintelingen zijn vaak te beschouwen als een goed teken.

Is het normaal dat de tandarts verstandskiezen trekt?

Verstandskiezen kunnen zowel door de tandarts als de kaakchirurg getrokken worden. De moeilijkheidsgraad van het trekken kan van verstandskies tot verstandskies nogal verschillen. Een verstandskies met bijvoorbeeld kromme wortels, scheve ligging en/of zich nog (gedeeltelijk) onder het tandvlees bevindend, zal moeilijker zijn dan een volledig doorgebroken verstandskies met rechte wortels.

Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat wanneer de moeilijkheidsgraad toeneemt de tandarts eerder een verwijzing zal geven naar de vaak meer ervaren kaakchirurg. Er zijn ook tandartsen die veel ervaring hebben met chirurgische extracties en/of hiervoor speciale cursussen hebben gevolgd, logischerwijs zullen zij het overgrote deel van de verstandskiezen zelf verwijderen.

In sommige gevallen zal de tandarts van te voren een machtiging moeten aanvragen bij de verzekering, zodat de behandeling inclusief röntgenfoto bij de tandarts net als bij de kaakchirurg ook volledig vergoed wordt (let wel op eigen risico).

Mijn verstandskies is getrokken, wanneer mag ik weer sporten?

Indien u weer gaat sporten, dan komt er druk op de wond en uw bloed zal weer sneller gaan stromen. Dat kan als gevolg hebben dat de wond opengaat en gaat bloeden. Dat komt de genezing van de wond niet ten goede. In dat opzicht is het trekken van de verstandskies goed te vergelijken met een operatie. Ook na een operatie is het niet verstandig om direct te gaan sporten. Nadat de wond dicht is, is het goed om de wond een paar dagen rust te geven. Daarna kan er weer gesport worden.

Mijn kies is getrokken, wanneer mag ik weer vliegen?

Ja, u kunt gewoon vliegen.

Mijn verstandskies is getrokken, wanneer mag ik weer roken?

Het wordt aangeraden om de eerste vijf dagen na het trekken van de kies niet te roken. Roken vertraagt een goede genezing van de wond die is ontstaan na het trekken van de verstandskies. Door te roken is de doorbloeding minder goed en een goede doorbloeding is van belang voor de genezing van de wond.

Veelgestelde vragen over de verstandskies (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6572

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.